Groepstraining Christfulness en omgaan met gevoelens en gewoonten


Datum: Data in overleg
Tijd: In overleg
Kosten: 250 euro incl. materiaal
Aantal: 6 keer


Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt (Spreukendichter)

Want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
Filippenzen 4:11b


Welkom

Bij de groepstraining Christfulness en omgaan met gevoelens en gewoonten, waarin we gaan aanleren om op een andere manier met klachten en problemen om te gaan. De doelen van de training heb ik als volgt onder woorden gebracht. In de training Christfulness en omgaan met gevoelens en gewoonten, gaat het om het aanleren van:

- Christelijke meditatie: aandacht op God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De basishouding is gericht op het bewustzijn van Zijn Tegenwoordigheid en gericht om je open te stellen voor Hem, voor Zijn Geest alleen.
- Lichaamsoefeningen vanuit Bijbels mensbeeld voor spierbewustzijn, het ontdekken van spanning en ontspanning van de spieren, houding en ademhaling.
- Oefeningen, gericht op gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, met aandacht.
- Een vriendelijke, niet-oordelende en genadevolle accepterende houding. In Galaten 5 vs. 23a noemt Paulus van de vrucht van de Geest onder andere twee kenmerken, die ons waarschijnlijk meer kosten dan ons lief is: zachtmoedigheid en zelfbeheersing ... Bovendien, wat voor anderen geldt, gaat ook op voor ons, vgl. Matt. 22: 37-39 / Rom. 13:9: ' ... u zult u naaste liefhebben als uzelf'. Christus kwam met genade en waarheid, Joh. 1:14. Paulus wilde ook niet oordelen over zichzelf, 1Cor. 4:3-5. Dit wil vanzelfsprekend niet zeggen dat we de zonde moeten laten zegevieren. Integendeel, die belijden we en bekeren ons ervan, Spr. 28:13. Het principe is om een niet veroordelende houding aan te leren, Matt. 7:1 vv.
- Toelaten: leren verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten. Dan zal het ook makkelijker zijn om die van anderen te kunnen verdragen. Vgl. Efe.4:2; Kol.3:13. Wat voor anderen geldt mag je ook op jezelf toepassen.
- Toepassen van aandachtgerichte oefeningen op moeilijkheden en problemen, Fil. 4:9.

Wat is het niet:
Geen gebedsmantra's of in- en uitademen met bepaalde zinnen uit de Bijbel.
Het woord Christfulness komt van de Oosterparkkerk in Amsterdam en wordt met toestemming gebruikt. Er zijn dus meerdere varianten.

Inhoud en werkwijze

Beoefening van Christfulness en aandachtgerichte oefeningen betekent op een speciale manier oplettend zijn: 'bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen' en gericht op wat de Heilige Geest je wil duidelijk maken over je geest, ziel en lichaam. Christfulness en de training 'omgaan met gevoelens en gewoonten', bestaat uit twee onderdelen: ten eerste het sturen van de aandacht. Dit is een techniek die kan worden geleerd door lichaamsoefeningen vanuit Bijbels mensbeeld. En ten tweede de houding, deze is open en uitnodigend tegenover God en Zijn Geest en van daaruit naar alle innerlijke ervaringen.
Dit is belangrijk om van God te kunnen ontvangen, zoals je ook kunt lezen in Ps. 62:2,6. In vers 6 staat: 'Zeker, mijn ziel, zwijg voor God (keer u stil tot God), want van Hem is mijn verwachting'. In Psalm 37 wordt dit mogelijk nog duidelijker uitgedrukt:

'Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon'.
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem'. Herziene Statenvertaling (HSV)


De training is naast de gerichtheid op God, gericht op het aanleren van oefeningen, zoals ondermeer de lichaamsverkenning, de ademhalingsoefening, de spierbewustzijnsoefeningen, progressieve spierontspanning, en oefenen in het omgaan met moeilijke situaties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan uitleg over stress, angstklachten en depressie en gewoontepatronen. Ook wordt een juiste lichaamshouding aangeleerd en wordt aandacht besteed aan de lichamelijke aspecten van psychische klachten. In alle sessies is er aandacht voor toepassing van de vaardigheden in de dagelijkse praktijk. De training is vooral gericht op het aanleren van vaardigheden en alles wat daarbij komt kijken. Het analyseren van problemen, of het zoeken naar oorzaken van klachten wordt zoveel mogelijk vermeden.

Spelregels

Er is geheimhouding voor wat er in de groep besproken is. We beginnen en eindigen op tijd. Als je een keer niet kunt, laat dit van te voren even weten. Je betaalt voor de hele training; als je een keer niet kunt, wordt er geen geld teruggegeven. Ik wens je een vruchtbare en leerzame en gezegende tijd!

Praktisch

De training Christfulness bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur. We gaan het onder andere hebben over gewoontepatronen. Er wordt gebruik gemaakt van het boekje 'Mindfulness. Een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten', Ger Schurink (Thema, 2009). Ik raad je aan dit aan te schaffen en door te lezen voor de derde bijeenkomst. Voor verdieping van de achtergrond van mindfulness kun je eventueel een syllabus aan schaffen. Er is een studiedag geweest van de KSGV, een studiecentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met als titel: 'Mindfulness: spirituele traditie of therapeutische techniek?'. Dit kun je eventueel aanvragen om je te verdiepen in de theorie, wetenschappelijke inzichten en de ervaring met mindfulness.

Iedere bijeenkomst heeft dezelfde inhoud, maar niet dezelfde opbouw:

o Gebed door een van ons.
o Aandachtgerichte oefeningen volgens Bijbels mensbeeld.
o Een oefening betreffende bewegen, houding en ontspanning. (Zie t.a.v. houding ook de Amplified Bible, bij Rom. 5 vers 2 waar staat dat we 'firmly en safely' in Gods genade staan door het geloof).
o Christelijke meditatie, het overpeinzen van Gods woord in stilte en luisteren met heel je wezen, aandacht hebben, je openstellen en bewustwording voor dat wat de Heilige Geest je wil laten zien.
o Nabespreken oefeningen.
o Aandachtspunten voor het huiswerk.
o Dankgebed

Niet oordelen heeft in de training Christfulness betrekking op gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen, gedachten etc. die opkomen. Het gaat er om dat je niet te snel zegt dat het niet mag of fout is wat er opkomt aan verdriet of boosheid, lichamelijke spanning of onrust. Dat dit er eenvoudig mag zijn.

Het is belangrijk dat je toetsend vermogen (wat is goed of fout) intact blijft, 1Cor. 5:1-4 HSV en 1The 5:6,8,21.

Opgeven

Wilt u zich opgeven? U kunt ons mailen of bellen door naar de contact pagina te gaan.